REGLAMENT

ARTICLE 1. OBJECTE

El present reglament té per objecte establir els drets i obligacions de les persones participants en el Cicle de Trobades per la Igualtat de Gènere a celebrar en les instal·lacions del Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) en les dates següents: 28 de setembre, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2022, i 23 de març, 8 de juny i 5 d’octubre de 2023.

Este reglamento seguirá siendo de aplicación, aunque se produjera cualquier modificación en el calendario o en la localización de alguno de los encuentros programados.

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions contingudes en el present document s’apliquen únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en alguno/s de les trobades i a les quals s’ha comunicat esta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

Les sis trobades es realitzaran en el Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) situat en Plaça Doctor Gómez Ulla s/n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

El còmput total d’hores de les sis trobades serà de 24, a raó de 4 hores per trobada.

ARTICLE 5. DRETS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen dret a:

  1. Obtindre, amb la sol·licitud prèvia, justificant de trobar-se admitido/a com a assistent en la trobada a què s’hagen inscrito/a. A aqueste efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant de la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de set dies a l’inici de la trobada.
  2. Ser informades de totes les eventualitats que puguen sorgir al llarg del desenvolupament de les trobades i que afecten directament aspectes substancials del programa establit.
  3. Obtindre un diploma d’assistència a la trobada, a la seua finalització i via online.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen l’obligació de:

  1. Respectar el compromís d’assistència a la trobada, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se aquesta eventualitat en la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l’inici de la trobada amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
  2. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per a garantir el correcte desenvolupament de les trobades.
  3. Confirmar la seua identitat com a participant en la trobada, davant l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditades i recollir el material. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company/a o persona coneguda i que, una vegada començat la trobada, no es distribuirà cap material a persona aliena que no estiga admesa.
  4. Complir les mesures preventives enfront del COVID-19 vigents en cada moment. El personal d’organització li indicarà qualsevol possible actualització de mesures.

 

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència a qualsevol de les trobades es podran descarregar de la pàgina web del cicle de trobades a mesura que vagen finalitzant. És requisit indispensable que el/la assistent s’haja acreditat de forma efectiva davant de l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica el dia de la trobada.

De no ser així, l’interessat no apareixerà com a assistent en la base de dades d’aquest i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d’assistència.

adminReglament